Företag

Privat

Integritespolicy

Integritespolicy

Syfte

Syftet med vår Integritetspolicy är att berätta hur vi behandlar dina personuppgifter samt vad vi använder dem till. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som är möjlig att knyta till dig, t.ex. ditt namn, din e-post eller liknande.

Elkedjan och personuppgifter

Vi frågar aldrig efter fler uppgifter än vi behöver. Vi behandlar personuppgifter när vi har laglig grund för det eller när du gett ditt samtycke.

Laglig grund: Vi samlar in de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal.

Samtycke: du ger oss ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter. Som t ex vid en bokning/förfrågan på Elkedjan.se

Intresseavvägning: Här görs en avvägning vilken kan resultera i att vi bedömer oss ha ett intresse att få behandla personuppgifter.

Dina rättigheter

I enlighet med GDPR (EU:s dataskyddsförordning) så har du ett antal rättigheter kring behandlingen av dina personuppgifter. Dina fullständiga rättigheter hittar du på Integritetsmyndigheten webbplats (imy.se). Du kan alltid vända dig till oss för att utöva dina rättigheter. Dina rättigheter i korthet:

 • Rätt till. Du får tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.
 • Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter skall rättas i de fall uppgifterna är felaktiga.
 • Rätt till radering. Detta innebär att du har rätt att begära radering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Tänk dock på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att radera vissa personuppgifter.
 • Rätt till begränsning av behandling. Detta innebär att du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Exempelvis i det fall där du bestrider uppgifternas korrekthet.
 • Rätt att invända mot behandling. Detta innebär att du har rätt att invända mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning. Det kan dock finnas undantag för denna rättighet.
 • Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsförings-ändamål.
 • Du har rätt att inge klagomål. Detta innebär att du har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (datainspektionen.se).
 • Rätt till dataportabilitet. Detta innebär att du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för att sedan kunna överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Det kan ibland finnas tekniska begräsningar kring detta.

Tillgång och lagring

Vi får tillgång till dina personuppgifter

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du skickar en bokning/förfrågan på vår hemsida
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vi sparar aldrig dina uppgifter längre än vad vi behöver eller vad som krävs för att uppfylla lagar och regler, som t ex Bokföringslagen.

Vi har rutiner och arbetssätt som ser till att dina uppgifter sparas och hanteras på ett säkert sätt. Endast de medarbetare som behöver dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

För att kunna erbjuda våra tjänster kan det vara nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter med andra företag. I dessa fall har vi upprättat personuppgiftsbiträdesavtal, detta innebär att det dessa företag behandlar uppgifterna för vår räkning och i enligt med våra instruktioner. Exempel på personuppgiftsbiträden kan vara betallösningar, IT-tjänster och marknadsföring.

Vi kan också komma att dela personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Detta innebär att inte vi styr kring hur informationen ska behandlas av företaget. Exempel på självständigt personuppgiftsansvariga kan vara statliga myndigheter (t.ex. skatteverket), speditörer och bolag som jobbar med olika betallösningar.

Personuppgiftsansvarig och kontakt

Svenska Elkedjan AB (orgnr 556170-4007) är personuppgiftsansvarig vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas samt att dina rättigheter tas tillvara.

Vid frågor kring vår integritetspolicy eller hur vi hanterar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på info@elkedjan.se